“สภาคณาจารย์ ได้ติดตามการปรับฐาน-ขยายเพ 
Read more
การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/256 
Read more
การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้ง 4/2565 เ 
Read more
การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/256 
Read more
การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/256 
Read more
ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา 
Read more
การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/25 
Read more
สภาคณาจารย์จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฝ่ายก 
Read more
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สภาคณาจ 
Read more
สภาคณาจารย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการ 
Read more

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404