การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564

การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 จำนวน 18 ท่านและคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 จำนวน 17 ท่าน

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404