Demo2 first Demo2 second
 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4235 ภายใน 1310,1348,1270