วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่อธิการบดีในกิจการที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ นำไปสู่การเสนอแนะข้อคิดเห็น และให้คำปรึกษาต่ออธิการบดี

4. เพื่อเป็นตัวแทนของคณาจารย์ในการประสานงานและความร่วมมือกับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ

5. เพื่อเป็นสื่อกลางใน การจัดระบบสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

6. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม และศีลธรรมของคณาจารย์