ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในประเด็นที่สำคัญ คือ
– กลุ่มงานจัดหารายได้ฯ มมส. ดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการตลาดน้อยโดยมีผู้แทนจากสภาคณาจารย์ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส
– พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ผู้สมควรเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติจำนวน 2 ท่าน
– พิจารณาร่างประกาศ มมส. เรื่อง สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404