วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตรา 
Read more
18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสา 
Read more
ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง เลขาธิการสภาคณา 
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภา 
Read more
สภาคณาจารย์ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์  
Read more
สภาคณาจารย์จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบร 
Read more
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจ 
Read more
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 นายสุรัตน์ เวชรัตน 
Read more
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สภาคณาจารย์ มหาวิท 
Read more

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404