ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในประเด็นที่สำคัญ คือ
– ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการคณาจารย์พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน เพื่อเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ครั้งต่อไป
– เสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 สาขา คือ
1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสนอ รองศาสตราจารย์ประยูร วงศ์จันทรา
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรา จุมมาลี
3. สาขาสังคมศาสตร์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออง อรรถรังสรรค์
4. สาขามนุษยศาสตร์ เสนอ อาจารย์จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เสนอ อาจารย์อัครครา มะเสนา
6. สาขารับใช้สังคม เสนอ อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404