ข้อมูลพื้นฐานสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (2) และมาตรา 22 ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเลือกจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในกิจการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี และหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง และการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย