ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ความสามัคคี ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

ปณิธาน

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนคณาจารย์ ในการให้คำปรึกษาและแนะนำ ในกิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ จริยธรรม และวินัยตลอดจนการจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ

วิสัยทัศน์

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสื่อกลางประสานประโยชน์ของคณาจารย์ และมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานและการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจริยธรรมและศีลธรรมของคณาจาร