ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้ง 4/2565

การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้ง 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณห้องประชุมสภาคณาจารย์

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404