ยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีแผนกลยุทธ์สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547) จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และสภาคณาจารย์ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรรมการสภาคณาจารย์ แบบมีส่วนร่วม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. และพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562 และวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์กรรมการสภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในการปรับปรุงแก้ไขร่างทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรรมการสภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2562 และสรุปข้อมูลและนำเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และจะได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ กรรมการสภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีมติเห็นด้วยไม่มีการแก้ไขข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เพิ่มเติม และให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรรมการสภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2562 และแจ้งที่ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562 ได้รับทราบต่อไป ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์กรรมการ สภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562) ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2562 มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรสภาคณาจารย์ให้มั่นคงและเป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะของกรรมการสภาคณาจารย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์กับสภาคณาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของคณาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรสภาคณาจารย์ให้มั่นคงและเป็นที่ยอมรับ

มาตรการที่ 1

จัดทำแผนพัฒนาสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือ

เป้าหมาย

1.1 จัดทำโครงสร้างการบริหารงานสภาคณาจารย์ ให้เป็นระบบและเป็นเอกภาพ
1.2 จัดตั้งสำนักงานสภาคณาจารย์ให้เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3 ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะของกรรมการสภาคณาจารย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์กับสภาคณาจารย์

มาตรการที่ 1

การพัฒนาสมรรถนะของกรรมการสภาคณาจารย์

เป้าหมาย

1.1 จัดให้มีการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสภาคณาจารย์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
1.2 จัดการอบรมพัฒนาทักษะการประชุมและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจการสภาคณาจารย์
1.3 ส่งเสริมและพัฒนากรรมการบริหารสภาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาทักษะและศึกษาดูงานด้านการบริหารสภาคณาจารย์ ของสถาบันอื่น

มาตรการที่ 2

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์กับสภาคณาจารย์

เป้าหมาย

2.1 จัดการประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 จัดการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ให้กับคณาจารย์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

มาตรการที่ 1

การสำรวจหาข้อมูล และความคิดเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบริหาร ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านสวัสดิการ ด้านกิจกรรมนิสิต และด้านอื่นๆ

เป้าหมาย

1.1 จัดการสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านต่างๆ ในการเสนอแนะในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
1.2 จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องความต้องการของประชาคม

มาตรการที่ 2

สร้างโอกาสการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป้าหมาย

2.1 จัดให้มีเวทีประชาคมหรือการเสวนาระหว่างคณาจารย์กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของคณาจารย์

มาตรการที่ 1

ส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป้าหมาย

2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ที่ทรงไว้ซึ่งจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามสมควรเป็นอาจารย์ต้นแบบให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์

มาตรการที่ 1

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์

เป้าหมาย

1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาคณาจารย์
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์