ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในประเด็นที่สำคัญ คือ
– ให้ทำหนังสือเสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการ ขา 2 ของพนักงานมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับข้าราชการ โดยไม่ต้องยื่นผลงานทางวิชาการ
– มอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ (ร่าง) ประกาศ เรื่องสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ในคราวประชุมต่อไป
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404