สภาคณาจารย์จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฝ่ายกฎหมาย ธรรมาภิบาล และวิชาการ

สภาคณาจารย์จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฝ่ายกฎหมาย ธรรมาภิบาล และวิชาการ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาข้อกฏหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำมหาวิทยาลัยมหาสารคามออกนอกระบบ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404