ประชุมปรึกษาหารือกำหนดทิศทางและแนวทางพัฒนา สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมปรึกษาหารือกำหนดทิศทางและแนวทางพัฒนาเพื่อให้สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความเข้มแข็งยั่งยืน เป็นจุด LandmarkMSU ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลมิตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและพี่น้องประชาคมเครือข่ายจากสถาบันต่าง ๆ

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404