สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร. จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาคณาจารย์ทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom Meeting
สำหรับ ปอมท. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยในสถาบันต่างๆ ขององค์กรสมาชิก ซึ่งกิจกรรมสำคัญของ ปอมท. เช่น การจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี และการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษา บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล และมีเสรีภาพทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเชิงวิชาการและการบริหารองค์กรของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404