ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565

สภาคณาจารย์จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
ซึ่งได้ประชุมในประเด็นที่สำคัญ คือ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404