ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 102 (2/2565)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง กรรมการสภาคณาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 102 (2/2565) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้ประชุมในวาระที่สำคัญ ดังนี้
– การเลือกประธาน ปขมท. คนที่ 22 (ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมและรับรองให้เป็นประธานต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
– รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของวารสารวิชาการ ปขมท.
– ร่างข้อบังคับ ปขมท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมในทุกบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของการดำเนินงาน ปขมท. ต่อไปในอนาคต
– การออกระเบียบ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ของ ปขมท. เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีผลงานดีเด่น
– การ MOU ปขมท.กับ ปอมท. เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมและฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสององค์กร
– KM “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและช่วยวิชาการของสายสนับสนุน ยากหรือง่ายใครกำหนด” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404