โครงการประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ “มมส. : คุณภาพ (ชีวิต) บุคลากรและนิสิตกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร. จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ เป็นวิทยากรในการสัมมนา ซึ่งอาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี รองประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม D413 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแบบออนไลน์
การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจะได้นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาคมต่อผู้บริหาร และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404