โครงการประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญ…บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ “มมส. : คุณภาพ (ชีวิต) บุคลากรและนิสิตกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย”
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปณ ห้อง D-413 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. และเข้าร่วมแบบออนไลน์ โดยระบบ Webex
ลิงก์เข้าร่วม : https://zhort.link/FWi หรือ QR CODE ในโปสเตอร์
Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404