เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

สภาคณาจารย์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จำนวน 6 สาขา)

*ส่งมายัง e- mail : unit.senate@gmail.com (ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565)

**ดาวน์โหลดเอกเกี่ยวกับการเสนอชื่อ : https://zhort.link/DZ8

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404