โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สภาคณาจารย์ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์ ณ ห้องประชุม D413 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาคณาจารย์และที่ปรึกษาสภาคณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสภาคณาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404