สภาคณาจารย์ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404