สภาคณาจารย์ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

สภาคณาจารย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งประชุมเพื่อตรวจสอบประวัติและผลงานผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404