คำสั่งสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับผิดชอบโครงการแผนกลยุทธศาสตร์กรรมการสภาคณาจารย์แบบมีส่วนร่วมฯ

คำสั่งรับผิดชอบโครงการของสภาคณาจารย์-ปี-2565

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404