ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง เลขาธิการสภาคณาจารย์ ร่วมการประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. และ การประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 106 (1/2566) ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง เลขาธิการสภาคณาจารย์ ร่วมการประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. และ การประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ
ครั้งที่ 106 (1/2566) ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ดังนี้
– การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
-การจัดกิจกรรม open house online (ฟรี) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และการเปิดตัวฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
– แผนดำเนินงานเครือข่ายสายสนับสนุน ปขมท. ประจำปี 2566
– ความคืบหน้าการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2565 มีผู้สนใจร่วมส่งผลงาน จำนวน 22 มหาวิทยาลัย

และเสวนาร่วมกับประชาคมสายสนับสนุน ในประเด็น “เส้นทางความก้าวหน้าและการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิขาการ”
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ เช่น การวิเคราะห์ค่างาน/การกำหนดค่างาน การก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ฯลฯ
รับชมย้อนหลังได้ที่
URL : https://www.youtube.com/watch?v=EVMhUAbWbCQ

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404