รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยประชุมในประเด็นสำคัญ คือ
– การเลือกตั้งประธาน ปอมท. รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 และรองประธาน ปอมท. คนที่ 2
– การจัดตั้งสมาคมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
– การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. และ ปขมท.

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404