กรรมการสภาคณาจารย์

 

 

 รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา
ประธานสภาคณาจารย์
(กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์)
สังกัด : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 08-1600-0180
E-mail : prayoon_nam@yahoo.co.th / prayoon1979nam@gmail.com

ปฏิทินการปฏิบัติงาน


นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
(กรรมการประเภทผู้แทนบุคลากร)
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 09-2594-1778
E-mail : suratmsu@gmail.com


อ.ธวัชชัย ป้องศรี
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
(กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์)
สังกัด : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4317
E-mail : thawatchai.po@msu.ac.th


อ.ดร.อัครครา
  มะเสนา
เลขาธิการสภาคณาจารย์
(กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์)
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เบอร์ติดต่อ : 06-2782-4594
E-mail : akra.m@msu.ac.th


ผศ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
(กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์)
สังกัด : คณะบัญชีและการจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 095-194-1556
E-mail :  nuanlaong.a@acc.msu.ac.th


ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี
(กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์)
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 08-6635-9108
E-mail : itsara.c@msu.ac.th


นางสิรินธร
  นิลวรรณาภา
(กรรมการประเภทผู้แทนบุคลากร)
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 09-7335-8877
E-mail : pikky_s@hotmail.com

นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์
(กรรมการประเภทผู้แทนบุคลากร)
สังกัด : กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
เบอร์ติดต่อ : 08-4260-8987
E-mail : sabb.bdmsu@gmail.com


นายนิยม โพธิ์ทอง
(กรรมการประเภทผู้แทนบุคลากร)
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 08-8519-6883
E-mail : mr.niyom.p@gmail.com

  

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง
(กรรมการประเภทผู้แทนบุคลากร)
สังกัด : สำนักศึกษาทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 08-28467-988
E-mail : krissada.sak@msu.ac.th