ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คอนโด 1)
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่
1. พิจารณาการปรับฐานเงินเดือนและขยายเพดานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. พิจารณา (ร่าง) ประกาศสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ 2566
3. พิจารณาโครงการของสภาคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. พิจารณาตัวแทนคณาจารย์เป็นคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
5. พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
6. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
7. พิจารณาทบทวนเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ข่าว : สำนักงานสภาคณาจารย์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set?vanity=SenateMSU11&set=a.6031226256934800

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404