สภาคณาจารย์ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดที่ 15

สภาคณาจารย์ขอแสดงความยินดี กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดที่ 15

Comments are closed.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404