You are here:

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ. 2552

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ.2552

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 16:00 น. )