You are here:

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ลำดับที่ เรื่อง
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) (28 ส.ค 60)  ยกเลิก
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561)  (21 ก.ค 59)  ยกเลิก
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ ปี 2560  ยกเลิก
4 คำสังแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2559  ยกเลิก
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ปี 2558  ยกเลิก

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 เวลา 17:14 น. )