You are here:

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติสภาคณาจารย์

     สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ภูมิภาค ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ " มหาวิทยาลัยมหาสารคาม " เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ ๒๒ ของประเทศไทย 
     สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 ( 2 ) และมาตรา 22 ให้มีสภาคณาจารย์ ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย เลือกจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิจการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี และหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย