สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจ 
Read more
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 นายสุรัตน์ เวชรัตน 
Read more
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สภาคณาจารย์ มหาวิท 
Read more
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สภาคณาจารย์ได้ 
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศจันทรา ประธานสภาค 
Read more
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สภาคณาจารย์จัดพิธี 
Read more
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี รองประธานสภาคณาจารย์ ค 
Read more
นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์ รองประธานสภาคณาจารย์  
Read more

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty Senate of Mahasarakham University

ที่อยู่ : อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333
ภายใน 1403 , 1404